Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser for leje af depotrum hos We Store – Self Storage (Trekroner Center A/S – CVR-nr.: 10055792)

 

Adresse:
We Store -Self Storage
Trekroner Centervej 79B kld.
4000 Roskilde

Ejet og drevet af:
Trekroner Center A/S
Bispevej 2
2400 København NV

 

1. LEJENS BETALING

1.2. Betaling af leje. Der betales leje for perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og til udgangen af den efterfølgende måned. Lejen forfalder herefter forud til betaling hver den 1. i måneden. Lejen debiteres d. 1. i hver måned via det betalingskort, som lejer oplyste ifm. oprettelse af lejeaftalen. Såfremt betalingskortet udløber eller af anden årsag bliver ugyldigt, vil kortudsteder fremsende mail til lejer herom. Lejer er selv forpligtet til at registrere et nyt betalingskort. Denne registrering kan foretages via We Store´s administrationssystem, som kan tilgås fra https://booking.westore.dk. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej.

 

2. OPSIGELSE

2.1. Lejers opsigelse. Lejemålet fortsætter indtil lejer opsiger lejemålet. Opsigelse kan ske til d. 1 i en måned. Dog er lejer ved indgåelse af lejekontrakt forpligtet til at betale leje for løbende måned + en måned. Opsigelsen skal foretages via We Store’s administrationssystem som kan tilgås via https://booking.westore.dk.

2.2. Udlejers opsigelse. Udlejeren kan efter erhvervslejeloven § 61, opsige lejeaftalen, hvis en af lovens særlige opsigelsesgrunde indtræder, herunder: Når udlejer selv ønsker at benytte det lejede, når der skal ske nedrivning eller ombygning af den lejede ejendom, når lejer ikke har iagttaget god skik og orden, eller når vægtige grunde i øvrigt tilsiger en opsigelse. I de ovennævnte tilfælde har udlejer ret til at opsige lejemålet med de varsler som fremgår af erhvervslejeloven.

 

3. BENYTTELSE AF DET LEJEDE

3.1. Anvendelse. Det lejede må kun benyttes til oplagring af de aftalte effekter, jf. lejekontrakten.

3.2. Begrænsning i anvendelse. Eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer må ikke oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie, benzin og lignende væsker før oplagring. Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væske eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Alle former for mad og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadelige eller miljøfarlige.

3.3. Lejers erstatningsansvar. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på udlejers ejendom.

 

4. FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE

4.1. Forsikring af det opbevarede er lejers risiko, og er som udgangspunkt dækket af lejers indbo-/løsøreforsikring, under forudsætning af, at lejer giver sit forsikringsselskab meddelelse herom. Ansvaret herfor er udtrykkeligt lejers. Udlejer har tegnet alm. Bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, medens skader som sker på lejers opbevarede genstande ikke er omfattet af udlejers forsikring.

 

5. ADGANG TIL DET LEJEDE

5.1. Evt. automatiske porte, døre samt tekniske anlæg i øvrigt. Adgangen til det lejede foregår evt. via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved hjælp af kode mv. Udlejer kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt tekniske anlæg.

5.2. Der er adgang til lejemålet hele døgnet.

5.3. Lejer kan på eget ansvar lade andre personer få adgang til det lejede ved at lade disse personer registrere på We Store’s administrationssystem som brugere med adgang til det lejede.

 

6. OVERTAGELSE OG FORANDRINGER

6.1. Overtagelse. Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytning er nyistandsat.

6.2. Forandringer. Lejer må ikke foretage ændringer af det lejede.

 

7. FÆRSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE

7.1. Rygning er forbudt. Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

7.2. Fjernelse af inventar mv. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller anden materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri, og udlejer vil foranledige, at der foretages politianmeldelse heraf, på baggrund af foretagne videooptagelser.

7.3. Efterladte varer. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

 

8. AFLEVERING AF LEJEMÅL

8.1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres den sidste hverdag i måneden i ryddet og rengjort stand samt i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

 

9.UDLEJERS ANSVAR OG ADGANG TIL DET LEJEDE

9.1. Udlejers ansvar. Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. Udlejer kan endvidere ikke gøres ansvarlig for lejers tab i form af tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

9.2. Lejeren kan kræve erstatning, hvis det lejede ved aftalens indgåelse savnede egenskaber, som må anses for tilsikrede, eller udlejeren har handlet svigagtigt. Det samme gælder, hvis det lejede senere lider skade som følge af udlejerens forsømmelse eller der i øvrigt opstår hindringer eller ulemper for lejerens brugsret som følge af forhold, som udlejeren er ansvarlig for. Lejer er forpligtet til, i det omfang, lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer jf. punkt 4.

9.3. Udlejers adgang til det lejede. Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

9.4. Det påhviler lejeren til enhver tid at oplyse udlejer om gældende postadresse og e-mailadresse, hvortil meddelelser i henhold til forretningsbetingelser og lovgivningen kan fremsendes samt gældende telefonnummer, hvorpå lejeren kan træffes. Hvis lejer ikke har oplyst gældende postadresse, e-mailadresse og telefonnummer til udlejer, er konsekvensen for lejer, at denne bærer risikoen for, at lejer ikke får meddelelse i henhold til forretningsbetingelser og lovgivning tids nok til at overholde de i lovgivningen fastsatte frister.

 

10. SALGSFULDMAGT

Lejer meddeler herved udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge samtlige effekter, der måtte befinde sig i ovennævnte lejemål. Udlejer oppebærer de fra bortsalget kommende provenuer til inddækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Det er en betingelse for udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten, at lejen på trods af gyldigt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkrævet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter dette tidspunkt med mindst 2 ugers forudgående varsel ved anbefalet brev, til den af lejers sidst opgivne adresse, har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre lejerestancen mv. udlignes.

 

11. BESTEMMELSER OG HENVISNINGER I ØVRIGT

11.1. I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelser er truffet særlig aftale, henvises der til erhvervslejelovens almindelige betingelser. Ved underskrift af lejekontrakten har lejer accepteret at udlejer må henvende sig til lejer via SMS og e-mail.

 

12. LEVERINGSBETINGELSER

12.1. Idet du hos Trekroner Center A/S ikke kan leje rum fra fremtidige datoer, betragter vi levering som sket ifm. tegning af din lejeaftale.

 

13. FORTRYDELSESRET

13.1. Fjernsalg i Danmark er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Udlejning af lagerrum er imidlertid omfattet af erhvervslejeloven, hvorfor reglerne om fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. For opsigelse se punkt 2.

 

14. OPHÆVELSE AF LEJEMÅLET

14.1. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i nedenstående tilfælde:

  • Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt.
  • Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.
  • Når lejeren modsætter sig, at udlejeren eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil.
  • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med udlejeren.
  • Når lejeren vanrøgter det lejede.
  • Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil.
  • Når lejeren trods udlejerens påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik.
  • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet.

 

Ved accept af nærværende lejekontrakt gives samtidig samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter de modtagne oplysninger om Dem til identifikation.